Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική») έχει στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό της τόπο (https://www.dancessity.gr).

Η Dancessity σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου, για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ), των νόμων 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137)] κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή Πολιτική, με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού της τόπου («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω αυτού.

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται και Τρόπος Συλλογής

Η Dancessity στο πλαίσιο των υπηρεσιών και λειτουργιών της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών της, καθώς και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται.

Δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας

Όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό μας τόπο, θα σας ζητηθεί η χορήγηση ορισμένων πληροφοριών, όπως το όνομα, επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το τηλέφωνο, καθώς και όποια περαιτέρω πληροφορία εσείς μας χορηγήσετε συμπληρώνοντας το πεδίο «Μήνυμα».

Σκοποί επεξεργασίας-Νόμιμη βάση: Συλλέγουμε τις πληροφορίες που θα μας χορηγήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας με μοναδικό σκοπό να σας εξυπηρετήσουμε και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Dancessity.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Dancessity δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των σκοπών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία ως υποχρέωση της ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα (i) σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες παρέχουν στην Dancessity σχετικές υπηρεσίες όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών social media κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται συμβατικά με την Dancessity και διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, (ii) δημόσιες αρχές και άλλες ανεξάρτητες αρχές (λ.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές αρχές κλπ.)

Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η Dancessity έχει λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Dancessity φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι κάθε Υποκείμενο δύναται, οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το δικαίωμα:

  • Να ζητήσει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την Dancessity
  • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.
  • Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα.
  • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
  • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
  • Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν στο Υποκείμενο των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή μόνο σε αυτοματοποιημένες επεξεργασίες.
  • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Dancessity στο email info@dancessity.gr ή στο τηλέφωνο: 2317 726 959.

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, η Dancessity θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Dancessity δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Dancessity με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.